Členovia o. z. Historia Posoniensis

Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD. (FiF UK) - predseda
PhDr. Ingrid Kušniráková, PhD. (HÚ SAV) - podpredsedníčka

Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD. (FiF UK)
PhDr. Gabriela Dudeková, CSc. (HÚ SAV)
PhDr. Dušan Kováč, DrSc. (HÚ SAV)
PhDr. Elena Mannová, CSc. (HÚ SAV)
PhDr. Peter Šoltés, PhD. (HÚ SAV)
Prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, DrSc. (SAHI).