Stanovy

Preambula:

Súčasnosť - ale aj budúcnosť - mesta Bratislavy je v dobrom aj zlom ovplyvnená myšlienkami a činmi, ktorých autori sú dnešku vzdialení nielen v priestore, ale hlavne v čase. Veríme, že poznanie histórie mesta môže pomôcť aj pri pochopení a riešení problémov súčasnosti a sme presvedčení, že odkrývanie osudov „starých Prešporákov“ môže prispieť ku obnoveniu a vytváraniu zdravej tradície a hrdosti jej dnešných obyvateľov.

Článok I
Základné ustanovenia

Názov združenia:
Historia Posoniensis (ďalej len „združenie“)

Sídlo združenia:
Kozia 29, 811 03 Bratislava, Slovenská republika

Článok II
Cieľ združenia

1. Cieľom združenia je primárny a aplikovaný historický výskum dejín mesta Bratislavy a jeho bezprostredného okolia. Cieľom združenia je aj sprístupňovanie výsledkov tohto výskumu širokej verejnosti (tlačenou alebo elektronickou formou) jednak vo vedeckej a jednak v populárnej forme. Krátkodobým cieľom združenia je vytvorenie syntézy dejín mesta Bratislavy.

2. Združenie je neziskovým subjektom, ktorý sa zameriava najmä na výskum dejín mesta. Predpokladané a predovšetkým podporované aktivity sú: primárny výskum (štúdium historických prameňov v pamäťových inštitúciách ako sú archívy, knižnice, múzeá a pod.), aplikovaný výskum (tvorba vedeckých analýz a syntéz), edície prameňov, vedecké a populárno-vedecké publikácie, organizovanie vedeckých a históriu popularizujúcich akcií pre verejnosť (najmä konferencií alebo prednášok). Za týmto účelom spolupracuje s inštitúciami a jednotlivcami – najmä z Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej akadémie vied, mestských pamäťových inštitúcií a iných organizácií.

Článok III
Členstvo v združení

1. Členom združenia sa môžu stať tuzemské a zahraničné fyzické osoby, ktoré súhlasia so stanovenými cieľmi združenia.

2. Prijímanie nového člena podlieha schváleniu nadpolovičnej väčšiny všetkých členov valného zhromaždenia. Členstvo zaniká dobrovoľným vystúpením, úmrtím alebo zánikom združenia.

3. Člen združenia má právo hlasovať na valnom zhromaždení združenia, uchádzať sa o funkcie v združení a vykonávať činnosť v združení podľa týchto stanov. Člen združenia má povinnosť riadiť sa týmito stanovami a vyvíjať činnosť v rámci združenia, ktorá nie je v rozpore s poslaním združenia.

4. So zánikom členstva zanikajú všetky funkcie v združení.

Článok IV
Orgány združenia a spôsob ich ustanovenia

1. Orgánmi združenia sú:
Valné zhromaždenie
Predseda a podpredseda
Kontrolór združenia

2. Valné zhromaždenie členov združenia je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho všetci členovia združenia. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Zvoláva ho predseda združenia minimálne jeden krát ročne alebo nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. Volí a odvoláva predsedu a podpredsedu združenia na obdobie 3 rokov, volí a odvoláva kontrolóra združenia, prijíma nových členov združenia, rozhoduje o zániku členstva vylúčením, schvaľuje stanovy združenia a ich zmeny, rozhoduje o zrušení združenia a menovaní likvidátora. Valné zhromaždenie prijíma svoje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, ak tieto stanovy neustanovujú inak.

3. Predseda je štatutárnym orgánom združenia, zastupuje ho v právnych vzťahoch, reprezentuje ho navonok, zvoláva Valné zhromaždenie a vedie jeho rokovanie. Má právo poveriť podpredsedu združenia zastupovaním v celej šírke svojej pôsobnosti.

4. Predseda riadi bežnú činnosť združenia, spravuje hospodárske záležitosti združenia, zodpovedá za vedenie účtovníctva, spravuje majetok združenia, vypracováva návrh rozpočtu, zabezpečuje vykonanie ročnej účtovnej uzávierky. Predkladá valnému zhromaždeniu výročnú správu o hospodárení združenia.

5. Podpredseda združenia zastupuje predsedu združenia vo veciach, ktoré mu tento deleguje a reprezentuje združenie navonok.

6. Kontrolór združenia je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou predsedu a podpredsedu združenia. Správu o kontrolnej činnosti predkladá valnému zhromaždeniu minimálne raz ročne.

Článok V
Zásady hospodárenia združenia

1. Zdroje združenia tvoria dobrovoľné finančné a iné prostriedky vo forme príspevkov a darov od právnických a fyzických osôb, granty, výťažky z účelových akcií a verejných zbierok, úroky z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch a výnosy z vlastnej činnosti. Hospodárenie združenia je neziskové.

2. Výkon rozhodnutí zabezpečujú orgány združenia podľa svojej pôsobnosti. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa stanoveného rozpočtu.

3. Výnosy z majetku a z vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.

Článok VI
Zrušenie a zánik združenia

1. O zániku združenia jeho zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie menuje likvidátora spomedzi svojich členov. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným majetkom naloží podľa rozhodnutia Valné zhromaždenia. Zánik združenia likvidátor oznámi do 15 dní po skončení likvidácie MV SR.

2. O použití majetku zostávajúceho po vyrovnaní všetkých záväzkov rozhodne Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých členov na základe návrhu likvidátora.

Článok VII
Záverečné ustanovenia

1. Zmena stanov podlieha trojpätinovému súhlasu všetkých členov združenia.

2. Tieto stanovy pripravil prípravný výbor združenia. Po ich registrácii MV SR sa má zato, že boli schválené valným zhromaždením. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie stanov stávajú prvými členmi valného zhromaždenia.

3. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na MV SR.

Bratislava, 11. XI. 2008.