DEJINY BRATISLAVY 1

BREZALAUSPURC na križovatke kultúr. Od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia

Zostavili: Juraj Šedivý a Tatiana Štefanovičová

Tiráž

Autori textov: Juraj Bartík, Igor Bazovský, Radoslav Čambal, Zdeněk Farkaš, Mária Hajnalová, Martin Hanuš, Katarína Harmadyová, Peter Holec, Drahoslav Hulínek, Ján Hunka, Pavol Jelínek, Titus Kolník, Eva Kolníková, Branislav Kovár, Eduard Krekovič, Ivan Kuzma, Branislav Lesák, Elena Mannová, Margaréta Musilová, Libor Petr, Magdaléna Pichlerová, Branislav Resutík, Matej Ruttkay, Jaroslava Schmidtová, Ján Steinhübel, Etela Studeníková, Peter Šalkovský, Juraj Šedivý, Alena Šefčáková, Tatiana Štefanovičová, Vladimír Turčan, Vladimír Varsik, László Veszprémy, Andrej Vrteľ, Herwig Wolfram Lektori textov: Juraj Pavúk (od paleolitu po halštat), Karol Pieta (od laténu po obdobie sťahovania národov), Alexander Ruttkay (slovansko-avarské až uhorské obdobie a vybrané témy), Richard Marsina (veľkomoravské a uhorské obdobie), Milan Thurzo (antropológia)

Preklady textov: Beáta Pinterová (z maďarčiny), Juraj Šedivý (z nemčiny)
Preklady na DVD: Peter Zigman, Juraj Šedivý
Korektúry resumé: Gustav Harmer, Karsten Birke
Mapy: Daniel Gurňák
Fotografie: Peter Horanský (ak nie je uvedené inak)
Kresby: Zdenka Šedivá, Vlasta Vančová (ak nie je uvedené inak)

Iní autori obrázkov: Anton Arpáš, Beata Arvaiová, Helena Bakytová, Martin Bartík, Igor Bazovský, Hana Beňová, Radoslav Beňuš, Elena Blažová, Radoslav Čambal, Eva Čaprdová, Mikuláš Červeňanský, Marián Čurný, Kristian Elschek, Zdeněk Farkaš, Andrej Fiala, Hilda Fialová, Barbora Glocková, Martin Hanuš, Lucia Hlavenková, Peter Holec, Peter Horanský; Jana Hritzová, R. Hupka, Igor Choma, Mojmír Choma, Radovan Kabatiar, Daniel Kendrala, Titus Kolník, Jaroslav Košťál, I. Kovačovská, Jozef Kováč, Jozef Krátky, Ivan Kuzma, Branislav Lesák,, L. Lovíšková, Marián Lukáč, Judit Majorossy, Jana Mihályiová, Ľudmila Mišurová, Mária Novotná, Slavomír Pjatek, Zora Rabinová, Dominik Repka, J. Schlögl, Jaroslava Schmidtová, Pavol Spišák, Zdenka Šedivá, Juraj Šedivý, P. Škvareková, Vlasta Vančová, Vladimír Varsik, N. Vaššová, Július Vavák, Andrej Vrtel

Zodpovedná redaktorka: Daniela Marsinová
Jazyková redaktorka: Alžbeta Mráková
Korektorky: Elena Ferčáková, Darina Kotlárová, Jana Ondovčíková
Grafika knihy a obalu DVD: Borgis 2012
Realizácia DVD: Maroš Markovič
Vydavateľ: SLOVART, spol. s r. o., Bratislava 2012 v spolupráci s o. z. Historia Posoniensis a Bratislavou, hlavným mestom Slovenskej republiky
ISBN 978-80-556-0330-8

OBSAH 1. zväzku

Na cestu vedeckému dielu... • Milan Ftáčnik
Projekt Dejiny Bratislavy I. – V. – Úvod • Juraj Šedivý
Kráľovstvo prírody a osady človeka
Reliéf a živá príroda v bratislavskom regióne • Peter Holec
Svedkovia prvohôr – geologická stavba okolia Bratislavy / Relikty druhohôr okolia Bratislavy / V treťohorných moriach a pralesoch / Geologická súčasnosť / Štvrtohorné rastliny a živočíchy
Najstaršie dejiny vegetácie vokolí Bratislavy. Palynologická analýza prirodzených sedimentov na lokalite Jurský Šúr • Libor Petr, Mária Hajnalová
Archeobotanické nálezy zúzemia Bratislavy • Mária Hajnalová
Dejiny Bratislavy a jej okolia v toku času
Prví ľudia na území dnešného mesta.
Paleolit a mezolit – staršia a stredná doba kamenná (500 000 ? až 5600 rokov pred n. l.) • Zdeněk Farkaš
Človek pretvára prírodu.
Neolit a eneolit – mladšia a neskorá doba kamenná (5600 až 2300 / 2000 rokov pred n. l.).
Starý neolit na území Bratislavy (5600 až 5300 / 5200 pred n. l.) • Zdeněk Farkaš
Stredný neolit na území Bratislavy (5300 / 5200 až 4800 pred n. l.) • Zdeněk Farkaš
Osady nositeľov lengyelskej kultúry (4800 až 4400 pred n. l.) • Zdeněk Farkaš
Eneolit na území Bratislavy (4400 až 2300 / 2200 pred n. l.) • Zdeněk Farkaš
Sídlisko želiezovskej skupiny v Bratislave-Zlatých pieskoch • Ivan Kuzma
Čas kovových zbraní a šperkov.
Doba bronzová (2300 až 800 pred n. l.) a staršia doba železná (800 pred n. l. až 500 pred n. l.).
Doba bronzová • Juraj Bartík
Raná a staršia doba bronzová (2300 až 1550 pred n. l.). • Juraj Bartík
Stredná doba bronzová (1550 až 1300 pred n. l.) • Juraj Bartík
Mladšia doba bronzová (1350 až 1000 pred n. l.). • Juraj Bartík
Neskorá doba bronzová (1000 až 800 pred n. l.) • Juraj Bartík, Katarína Harmadyová
Územie Devína v dobe bronzovej • Katarína Harmadyová
Staršia doba železná (800 až 500 pred n. l.) • Etela Studeníková
Pri kolíske halštatskej civilizácie / Hallstatt a kalenderberská kultúra / Výšinné sídliská (hradiská?) nad Dunajom / Výžinné sídliská v priestore dnešnej Bratislavy / Sakrálne a profánne. Kult a jeho prejavy na sídliskách / Remeslá aobchod. Všedný deň naplnený „lopotou“? / Pohrebný rítus / Dobytie hradísk aúzemia devínsko-hainburskej brány. Koniec jednej kultúry
Oblasť Devína v dobe halštatskej • Katarína Harmadyová
Halštatská kultová jama z Devínskeho hradu • Drahoslav Hulínek
Od keltských osád k oppidu.
Mladšia doba železná (druhá polovica 5. storočia pred n. l. až prelom letopočtov)
Prví Kelti v strednom Podunajsku • Igor Bazovský, Radoslav Čambal
Rozmach keltského osídlenia • Igor Bazovský, Radoslav Čambal
Keltské oppidum v Bratislave • Andrej Vrtel
Charakter zástavby asídliskových objektov / Materiálna kultúra / Svedectvo historických prameňov / Význam keltského oppida
Keltské osídlenie na území Vydrice • Branislav Kovár, Martin Hanuš
Remeselnícka osada v zázemí oppida na Námestí Slobody • Radoslav Čambal
Širšie zázemie bratislavského oppida • Igor Bazovský, Radoslav Čambal
Nálezy z laténskeho obdobia na Zlatých pieskoch • Ivan Kuzma
Oblasť Devína v dobe laténskej • Katarína Harmadyová
Prienik rímskej kultúry do neskorolaténskeho prostredia. Najnovšie výskumy na Bratislavskom hrade • Margaréta Musilová, Branislav Lesák, Branislav Resutík
Výskum „zimnej jazdiarne“ • Margaréta Musilová / Výskum na nádvorí Hradu • Branislav Lesák / Výskum na severnej terase Hradu • Branislav Resutík
Mince – svedectvo prosperity Keltov • Eva Kolníková
Prvé mince v bratislavskom priestore / Zlaté mince bratislavského oppida / Biateky tetradrachmy s nápismi / Razba drobných mincí / Svedectvo nálezov
Na hranici Rímskeho impéria.
Doba rímska na území dnešnej Bratislavy (1. až 4. storočie)
Prienik Rimanov na stredný Dunaj • Vladimír Varsik
Pôvod Germánov a ich osídľovanie stredného Podunajska • Herwig Wolfram
Kelti, Rimania a Germáni na území Bratislavy • Titus Kolník
Vanniovo kráľovstvo • Herwig Wolfram
Vznik severopanónskeho limes Romanus • Vladimír Varsik
Kastel Gerulata a ala I Cannanefatium civium Romanorum • Vladimír Varsik
Vojenská posádka kastela Gerulata / Zázemie tábora Gerulata aosudy autochtónneho obyvateľstva
Na scénu prichádzajú Kvádi • Titus Kolník
Germánske sídla v 2. storočí • Vladimír Varsik
Markomanské vojny v rokoch 166/167 – 180 • Herwig Wolfram
Problém rímskych stavieb a germánskeho osídlenia vcentre dnešného mesta • Titus Kolník
Kvádska nobilita v 3. storočí • Titus Kolník, Vladimír Varsik
Posledná fáza rímsko-kvádskych konfrontácií • Titus Kolník, Vladimír Varsik, Herwig Wolfram
Záverečný rozmach kvádskeho osídlenia • Vladimír Varsik
Ústup Kvádov zo stredodunajského regiónu. Koniec antiky v oblasti Bratislavy • Titus Kolník
Počiatky kresťanstva v bratislavskej oblasti • Vladimír Varsik / Titus Kolník
Hospodárstvo Germánov v bratislavskom priestore • Vladimír Varsik
Rusovce: rímsky vojenský kastel Gerulata a jeho zázemie • Jaroslava Schmidtová
Kastel Gerulata / Civilná osada – vicus / Obyvatelia Gerulaty a život po smrti / Villa rustica v zázemí Gerulaty /
Devín vdobe rímskej • Katarína Harmadyová
Peniaze vrímsko-germánskych vzťahoch • Eva Kolníková
Rusovce-Gerulata, brána k prieniku mincí do barbarika / Rímske mince v germánskych osadách / Funkcia rímskych mincí v barbariku
Význam rímskeho obdobia pre oblasť Bratislavy • Vladimír Varsik
Jazdci aroľníci. Obdobie sťahovania národov a slovansko-avarské obdobie (5. až 8. storočie)
„Barbarské gentes“ ako zakladatelia nových politických útvarov • Herwig Wolfram
Sťahovanie národov v naddunajskej časti Bratislavy • Vladimír Turčan
Devín v období neskorej antiky a sťahovania národov • Katarína Harmadyová
Sídliská z doby sťahovania národov v zadunajskej časti Bratislavy • Vladimír Turčan
Longobardské pohrebisko zo 6. storočia v Rusovciach • Jaroslava Schmidtová, Matej Ruttkay
Historické pozadie nálezov zRusoviec • Jaroslava Schmidtová, Matej Ruttkay
Počiatky Slovanov • Tatiana Štefanovičová
Najstarší Slovania na území Bratislavy • Tatiana Štefanovičová
Avari a Slovania v oblasti Bratislavy • Tatiana Štefanovičová
Nálezy z avarsko-slovanských pohrebísk / Sídliská v avarsko-slovanskej oblasti
Brezalauspurc a Dowina – hradiská nad Dunajom a Moravou.
Osídlenie Bratislavy a okolia vo veľkomoravskom a poveľkomoravskom období (9. a 10. storočie)
Veľkomoravské hrady Devín a Preslava • Ján Steinhübel /
Bavorskí misionári a Bratislava / Pohraničné pevnosti veľkomoravského štátu / Bitka pri Bratislave 4. júla 907
Usadenie Maďarov a bitka pri Bratislave • László Veszprémy
Priebeh a význam bitky pri Bratislave
Archeologické výskumy veľkomoravskej Bratislavy • Tatiana Štefanovičová
Bratislavský hrad v období Veľkej Moravy • Tatiana Štefanovičová
Svetské stavby v areáli hradu / Sakrálne stavby a pohrebisko z 9. až začiatku 13. storočia
Arabská minca z veľkomoravského hradu? • Ján Hunka
Osídlenie bratislavského podhradia v 9. až 10. storočí • Branislav Lesák
Vývoj priestoru Hlavného námestia
Južné podhradie Bratislavského hradu v 8. až 11. storočí • Tatiana Štefanovičová
Podhradské osídlenie v 9. až 10. storočí v zrkadle hrobových nálezov • Margaréta Musilová
Pohrebný rítus / Hromadné hroby, alebo sídliskové objekty s ľudskými jedincami
Okolie Bratislavy vo veľkomoravskom období • Margaréta Musilová
Veľkomoravské pohrebisko pri Zlatých pieskoch • Ivan Kuzma
Devín v 9. a10. storočí • Katarína Harmadyová
Uhorský hrad Preslava Prešporok ajeho podhradie.
Bratislava a jej okolie od 10. do začiatku 13. storočia
Osudy hradu Preslava v 10. až 12. storočí • Ján Steinhübel
Bratislava a Štefan I. / Útoky Henricha III. a Břetislava I. / Kráľ Šalamún v Bratislave / >Obliehanie Bratislavy Henrichom V. / Bratislava v bojoch o uhorský trón – tretia križiacka výprava
Bratislava ako centrum uhorského komitátu • Ján Steinhübel
Cirkevná správa
Ľudia na hrade a v podhradí. Spoločenská štruktúra obyvateľov Bratislavy a jej okolia v 10. až 12. storočí. • Juraj Šedivý
Východisková situácia – dve spoločnosti v 10. storočí? / Stratifikácia spoločnosti v prvej polovici 11. storočia / Rozvoj uhorskej spoločnosti koncom 11. storočia / Obyvatelia hradu a podhradia Preslava / Výzor podhradia a jeho obyvateľov
Bratislavský hrad od 10. do 12. storočia • Tatiana Štefanovičová
Cirkevný komplex na východnej terase / Stavby na západnej terase
Osídlenie bratislavského podhradia od 11. do prvej polovice 13. storočia • Branislav Lesák
Topografia ranostredovekého podhradia / Materiálna kultúra obyvateľov podhradských osád
Bratislavské pohrebiská od 11. do prvej polovice 13. storočia • Margaréta Musilová
Nálezy z 10. až 12. storočia z naddunajských častí dnešnej Bratislavy • Vladimír Turčan
Devín v ranom stredoveku • Katarína Harmadyová
Ranostredoveké nálezy v zadunajskej časti dnešnej Bratislavy • Vladimír Turčan
Mincovníctvo v ranostredovekej Bratislave • Ján Hunka
Od županovho podhradia ku kráľovskému mestu.
Vývoj Prešporku/Bratislavy po 12. storočí
Origo civitatis alebo dlhý zrod stredovekého mesta • Juraj Šedivý
Vybrané kapitoly z najstarších dejín Bratislavy
Názvy osídlení na území mesta Bratislavy do konca 12. storočia • Juraj Šedivý
Pôvod mena Pressburg, Prešporok / Pôvod mena Poson(ium), Pozsony
Komunikácie, cesty a diaľkové kontakty v oblasti Bratislavy • Zdeněk Farkaš
Oblasť Bratislavy ako strategické územie fortifikácií • Zdeněk Farkaš
Od chatrče ku kamennému domu • Peter Šalkovský
Náboženské predstavy apohrebný rítus • Pavol Jelínek
Stopy dávnych ľudských osudov.
Antropologické nálezy z oblasti Bratislavy do 12. storočia • Alena Šefčáková Najstaršie ľudské pozostatky / Hroby z doby železnej / Hroby Rimanov a Germánov / Od slovansko-avarských pohrebísk k uhorským cintorínom
Ako sa spomínalo nanajstaršie dejiny Bratislavy.
Spoločenská recepcia udalostí do 12. storočia v novoveku • Elena Mannová Skupinové spomínanie vo verejnom priestore / Konkurujúce pamäti / Motívy z najstarších dejín ako námety spomínania / Formy spomínania na obdobia do 12. storočia
Od zbierania starožitností k profesionálnym výskumom
Odkrývanie najstarších dejín Bratislavy. Výskumy, inštitúcie a bádatelia • Magdaléna Pichlerová
Letecká archeológia na území Bratislavy • Ivan Kuzma
Zoznamy a registre
Zoznam skratiek
Zoznam prameňov a literatúry
Zoznam vyobrazení
Registre
Poďakovanie
O autoroch