Genius loci - kolektívna pamäť mesta Bratislavy

Cieľ projektu:
V snahe zdokumentovať a širokej verejnosti sprístupniť kultúrne dedičstvo, ktoré sa vo forme hmotných reliktov ale aj nehmotných spomienok viažu na mesto Bratislava vytvárame interaktívnu mapu mesta Bratislavy. „Mapa“ bude vytvorená v elektronickom prostredí a bude zachytávať 3D-rekonštrukcie, dobové obrazové dokumenty, filmové sekvencie či zvukové nahrávky a texty viažuce sa k mestu a jeho obyvateľom.

Užívateľ si na „mape“ bude môcť zvoliť obdobie, ktoré ho zaujíma, a elektronická platforma mu – v závislosti od stavu zachovania historických prameňov – poskytne informácie o meste a jeho obyvateľoch:

- pre najstaršie obdobia (stredovek) budú k dispozícii 3D-vizualizácie ulíc a budov mesta a zoznamy mien daňových poplatníkov zo 14. a 15. storočia založené najmä na poznatkoch archeológov a pamiatkárov,
- pre mladšie obdobia (najmä pre 18. a 19. storočie) dostane užívateľ reálny obrazový materiál, t. j. historické veduty, fotografie a pohľadnice domov, ulíc a väčších častí mesta ako aj zachytávajúcich každodenný život i významné udalosti v meste, - napokon pre obdobie 20. storočia chce platforma ponúknuť aj vybrané audio- či video-spomienky obyvateľov mesta na lokality, budovy alebo udalosti.
Výsledok projektu budú môcť využívať bežní občania (podpora komunitnej identity a historického vedomia), ale databáza bude slúžiť aj na vedecké účely (databáza obrazovej a tzv. orálnej histórie mesta).

Garanti projektu:
Projekt iniciovalo občianske združenie Historia Posoniensis, zložené z profesionálnych historikov. Myšlienku podporila Komunitná nadácia Bratislava za účelom rozvoja zdravého „lokálpatriotizmu“. Projekt ráta s podporou členov oboch združení, študentov Univerzity Komenského ako aj iných dobrovoľných spolupracovníkov. Pri projekte takéhoto rozsahu je nevyhnutná spolupráca organizátorov s relevantnými pamäťovými inštitúciami. Tá je garantovaná účasťou Múzea mesta Bratislavy, Archívu mesta Bratislavy, Mestského ústavu ochrany pamiatok, Slovenského národného archívu, Galérie mesta Bratislavy a ďalších inštitúcií na projekte spoločných Dejín Bratislavy. Tieto organizácie spravujú najväčšie fondy obrazového a písomného materiálu k dejinám Bratislavy. V rámci projektu plánujeme osloviť aj ďalšie vedecké inštitúcie, súkromných zberateľov, ale napríklad aj domovy dôchodcov kvôli spomienkam Bratislavčanov.

Metódy realizácie a časová schéma projektu:
Historia Posoniensis vyzýva verejnosť, aby sa zapojila do projektu interaktívnej mapy mesta. Jednotlivci už dnes zapožičiavajú staré fotografie a pohľadnice na zoskenovanie – často z dnes už zaniknutých častí mesta. Vďaka tomu vzniká neustále sa rastúca zbierka (2013 jún: 1300 ks) digitálnych kópií starých pohľadníc a fotografií Bratislavy a niekoľko nahrávok z rozprávaní starých Bratislavčanov – zatiaľ len na kazetách (počnúc pádom lietadla M. R. Štefánika a končiac Novembrovou revolúciou).

Perspektívne sa ráta s nasledovnými aktivitami:
Zhotovenie internetovej stránky „Interaktívna mapa Bratislavy“ 2. polrok 2013
Postupné dopĺňanie internetovej stránky materiálmi z pamäťových inštitúcií aj od jednotlivých občanov mesta prvé výsledky v 2. polroku 2013
Obstaranie kvalitného skenera pre digitálne kopírovanie obrazového materiálu 2. pol. 2013
Obstaranie digitálneho diktafónu na hlasové dokumentovanie spomienok starších Bratislavčanov 2. pol. 2013
Zahájenie masívnejšej kampane pre získavanie respondentov 1. pol. 2013
Interview s pamätníkmi, digitalizácia výpovedí a zverejňovanie relevantných pasáží na Interaktívnej mape Bratislavy od 2. pol. 2013
Skenovanie zbierok fotografií a pohľadníc (súkromných aj inštitucionálnych) a ich permanentné dopĺňanie do „Interaktívnej mapy“ od 2. pol. 2012
Vytváranie 3D modelu osídlenia mesta pred vznikom fotografie (perspektívne v období keltského laténu, v 12. storočí, na konci 13. storočia, v polovici 15. storočia) – model mesta vytvára architektka podľa podkladov historika a znalca bratislavských pamiatok Dr. Štefana Holčíka a ďalších (zatiaľ hotový 3D model Devína v ranom stredoveku) 1. pol. 2013 až 2014
Permanentné dopĺňanie materiálu a jeho sprístupňovanie na internete od konca roku 2013

Ako pomôcť pri realizácii projektu

- Ak máte fotografie alebo staré pohľadnice – poskytnite ich na oskenovanie. Za odmenu Vám dáme DVD s asi tisíckou pohľadov na rôzne ulice Bratislavy.

- Ak by ste sa chceli podeliť o svoje spomienky na to, ako sa žilo v nejakej konkrétnej lokalite alebo o spomienky na zaujímavé udalosti, tak by sme s Vami radi urobili rozhovor, ktorý sa po Vašej autorizácii môže stať súčasťou „kolektívnej pamäti mesta“.

- Ak máte pocit, že tento projekt je zaujímavý a stojí za to ho podporiť (nákup techniky, zaplatenie IT špecialistov), kliknite si na http://dakujeme.sme.sk/vyzva/717/knb-genius-loci---kolektivna-pamat-mesta-bratislavy a podporte nás sumou, za ktorú sa Vám odmeníme našimi publikáciami. Nadácia VÚB Váš príspevok znásobí, takže nám vlastne darujete dvakrát.

Ďakujeme...

Kontakt pre záujemcov o spoluprácu:
oz.historia.posoniensis@gmail.com / Kozia 29, 811 03 Bratislava
Kontaktná osoba: Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD. / tel.: 0918-32 29 67